We are Astronaut ;
We are Astronaut ;
+
+
+
mengs-mullet:

Back: Kotetsu Yamamoto, Kantaro Hoshino, Katsuhisa Shibata, Seiji Sakaguchi, Great Kojika & Mitsu Hirai Front: Michiaki Yoshimura, Antonio Inoki, Giant Baba & Kintaro Ohki
+
+
apanelofanalysts:

gpoy
+
nyctaeus:

Nicholas Mottola Jacobsen
+
+
+
+